Kære E3 Partner

I forbindelse med udbredelsen af COVID 19 har vi taget flere forbehold hos E3.

  • Vi har bl.a. fysisk adskilt vores kontorer, og til dels bedt medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang det kan lade sig gøre.
  • Vi har ændret adgangs forholdene for vores chauffører og ændret vores interne papir og dokument håndtering.
  • Vi har ydermere henstillet alle vore medarbejdere om, at bruge sund fornuft, både på arbejdspladsen, og ikke mindst i fritiden.

 Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi ligeledes har ændret vores standardbetingelser og indført nedenstående Force Majeure bestemmelse.

”Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an¬svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden.”

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at alle vores medarbejdere, både på kontoret og på landevejen, stadig står fuld til rådighed, og er klar til at transportere dine varer, sikkert og trygt.

 

Vi benytter Cookies
Vi benytter Cookies på vores hjemmeside. Nogle er vigtige for at hjemmesiden fungerer, mens andre hjælper med til at forbedre hjemmesiden og brugerfladen (Tracking Cookies). Det er op til dig at tillade brugen af cookies. Men du skal være opmærksom på at nogle funktioner muligvis ikke vil fungere, hvis cookies vælges fra.